Sluiten

Algemene voorwaarden internet verkoop van Helmink Wonen en Keukens

Algemene voorwaarden internet verkoop

Algemene verkoopvoorwaarden Internetverkoop

Artikel 1. DEFINITIES

Afnemer: degene die met Helmink Wonen en Keukens een overeenkomst op afstand aangaat of wil aangaan;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Helmink Wonen en Keukens;

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Helmink Wonen en Keukens in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Helmink Wonen en Keukens: de partij zoals nader gespecificeerd in artikel 2, die producten op afstand aan Afnemer aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door  Helmink Wonen en Keukens georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Artikel 2. IDENTITEIT VAN [[BEDRIJFSNAAM]]

Helmink Wonen en Keukens handelend onder de naam Euretco B.V.,;

Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken;

Telefoonnummer: 033-2532851, bereikbaar tussen 9u en 17u

E-mailadres: wonen@euretcco.nl

KvK-nummer: 20074112

Btw-identificatienummer: NL800656337B01

Artikel 3. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elk aanbod van Helmink Wonen en Keukens en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de Afnemer en Helmink Wonen en Keukens.

Artikel 4. HET AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten . De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Als Helmink Wonen en Keukens gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Helmink Wonen en Keukens niet.

Artikel 5. DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Helmink Wonen en Keukens onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Helmink Wonen en Keukens kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien  Helmink Wonen en Keukens op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Bij een overeenkomst met een Zakelijke afnemer mag Helmink Wonen en Keukens voldoende zekerheid vragen voor het nakomen van de betalingsverplichting voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee verder gaat.

Artikel 6. HERROEPINGSRECHT

De Consument kan een overeenkomst op afstand gesloten overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gekocht gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde (bijvoorbeeld een afhaalpunt), het laatste product heeft ontvangen. Helmink Wonen en Keukens mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

Artikel 7. UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Helmink Wonen en Keukens.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, brengt de Consument het product terug naar Helmink Wonen en Keukens. De Consument heeft de termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugbrengt voordat de Bedenktijd is verstreken.

De Consument brengt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Helmink Wonen en Keukens verstrekte instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.

De Consument draagt de kosten van het terugbrengen van het product. Als Helmink Wonen en Keukens niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Helmink Wonen en Keukens aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugbrengen niet te dragen.

Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8. VERPLICHTINGEN VAN [[BEDRIJFSNAAM]] BIJ HERROEPING

Als Helmink Wonen en Keukens de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Helmink Wonen en Keukens vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Helmink Wonen en Keukens in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Helmink Wonen en Keukens aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggebracht, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Artikel 9. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Maatwerk).

Op het moment dat de nakoming van de overeenkomst in gang is gezet met uitdrukkelijke toestemming van de Consument en/of indien de Consument verklaard heeft afstand te doen van zijn herroepingsrecht, vervalt het herroepingsrecht van de Consument.

Artikel 10. ANNULEREN MAATWERK

Een overeenkomst tot het leveren van Maatwerk kan niet worden herroepen of geannuleerd, tenzij Helmink Wonen en Keukens hier expliciet schriftelijk mee akkoord gaat.

Als de Afnemer annuleert met expliciete toestemming zoals bedoeld in lid 1, is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op door de Helmink Wonen en Keukens gederfde inkomsten. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten.

Een annulering geschiedt schriftelijk door de Afnemer.

Artikel 11. VERKOOP/LEVERING

Het risico van de juiste maten voor Maatwerk wordt toegerekend aan degene, die de maat heeft genomen, c.q. de maat heeft opgegeven.

Helmink Wonen en Keukens is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen in bestelde en/of nabestelde producten indien en voorzover de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.

Levertijden worden steeds bij elke bestelling opgegeven aan de afnemer. Deze levertijden zijn een indicatie en zijn mede afhankelijk van de leveranciers van Helmink Wonen en Keukens. Helmink Wonen en Keukens  is niet aansprakelijk als de (indicatieve) levertijd wordt overschreden.

De Helmink Wonen en Keukens blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte/geleverde goederen zolang de Afnemer zolang deze niet volledig heeft betaald. De Afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht om verdere acties met betrekking tot de goederen te ondernemen totdat de volledige koopsom betaald is. De Afnemer wordt pas eigenaar van het gekochte goed als hij de koopsom volledig aan de Helmink Wonen en Keukens heeft voldaan.

De Helmink Wonen en Keukens mag zonder ingebrekestelling de overeen komst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de Afnemer.

Artikel 12. CONFORMITEIT

Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de Afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik als dat door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de Afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering dit ter beoordeling van de Helmink Wonen en Keukens

Als de fabrikant van de producten een garantie geeft aan de Helmink Wonen en Keukens, geldt deze garantie ook voor de afnemer. Helmink Wonen en Keukens zal dit bij de verkoop/levering aan de klant mededelen, waarna deze bepaling deel zal uitmaken van de overeenkomst.

Helmink Wonen en Keukens staat ervoor in, dat werkzaamheden ten behoeve van de afnemer worden uitgevoerd door ter zake deskundig personeel.

Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.

Artikel 13 ONUITVOERBAARHEID OVEREENKOMST DOOR OVERMACHT

Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

Als nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Partijen overleggen hierover. Komen partijen er niet uit dan hebben zij het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk deels te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten.

Onder overmacht voor de Helmink Wonen en Keukens wordt in ieder geval verstaan het stagnatie bij toeleveranciers of andere derden – zoals (zee)vervoerders – waarvan Euretco afhankelijk is; stakingen of werkonderbrekingen; het weer; groot en klein molest; aardbevingen; brand; verlies of diefstal van gereedschappen of machines; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; wegblokkades; en import- of handelsbeperkingen.

Artikel 14 AANSPRAKELIJKHEID

Ieder recht van Zakelijke afnemer jegens Helmink Wonen en Keukens op vergoeding als gevolg van een gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van Helmink Wonen en Keukens ter zake gedane uitkering vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.

Indien de verzekering ter zake de gebeurtenis geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is ieder recht op vergoeding van Zakelijke afnemer jegens Helmink Wonen en Keukens beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de prestatie van Helmink Wonen en Keukens gedurende het tijdsvlak waarin de gebeurtenis plaatsvond, tenzij de gebeurtenis het gevolg is van of ziet op een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan, in welk geval vergoeding beperkt is tot maximaal tweemaal de factuurwaarde daarvan.

Nooit voor vergoeding in aanmerking komt:

Bedrijfsschade en/of gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of van personen binnen de organisatie Helmink Wonen en Keukens die niet met de leiding van zijn bedrijf belaste zijn;

Bovenstaande beperkingen gelden ook voor onrechtmatige daden van Helmink Wonen en Keukens en al dan niet impliciet door Helmink Wonen en Keukens gegeven garanties. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Helmink Wonen en Keukens of van met de leiding van zijn bedrijf belaste personen.

Helmink Wonen en Keukens is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Zakelijke afnemer te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is beperkt tot het bedrag dat Helmink Wonen en Keukens op deze derden kan verhalen.

Zakelijke afnemer vrijwaart Helmink Wonen en Keukens voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Helmink Wonen en Keukens uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Helmink Wonen en Keukens daarvoor krachtens het bepaalde in deze Algemene voorwaarden niet jegens Zakelijke afnemer aansprakelijk is of de aanspraak de in dit artikel genoemde maximum aanspraak overtreft. Zakelijke afnemer is gehouden alle door Helmink Wonen en Keukens in dit verband geleden schade, waaronder de volledige kosten van verweer, te vergoeden.

Artikel 15 AANSPREEKBARE (RECHTS)PERSOON

De Afnemer die koopt via de Helmink Wonen en Keukens webshop, dient zich, in geval hij van mening zou zijn, dat enige overeenkomst/opdracht niet zorgvuldig is uitgevoerd, tot Helmink Wonen en Keukens te wenden en aan te spreken.

Artikel 16 SLOTBEPALINGEN

Indien enige bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Op de overeenkomst(en) tussen Afnemer en Helmink Wonen en Keukens, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is hierbij uitgesloten.

Geschillen tussen Afnemer en Helmink Wonen en Keukens over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen zowel door Afnemer als door Helmink Wonen en Keukens worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.